Top menu

Definitieve onderzoeksresultaten evaluatie peer review

Sinds 1 januari 2012 maakt een peer review onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Het doel van de peer review is kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering van zowel de bij de MfN aangesloten mediators als hun praktijkvoering. Circa 2.000 MfN-registermediators hebben inmiddels deelgenomen aan de peer review. Het kwaliteitsinstrument is geëvalueerd. De evaluatie is uitbesteed aan het Montaigne Centrum, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het eindrapport is opgeleverd en wordt met alle betrokkenen in het mediationveld gedeeld.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat:

  • het kwaliteitsinstrument peer review positief wordt beoordeeld, met hier en daar een kritische kanttekening
  • op basis van de enquête onder een selectie van MfN-registermediators de peer review als geheel het rapportcijfer 7 krijgt
  • er een kennelijk verschil is in opvatting betreffende de definiëring van het begrip kwaliteit

Onderstaande vragen scoorden op een schaal van 1 tot 5 als volgt:

  • in hoeverre sluit de peer review aan bij de MfN-onderhoudseisen (kwantitatief): 3,6
  • in hoeverre sluit de peer review aan bij de SKM-normen voor de mediationpraktijk (kwalitatief): 3,55
  • in hoeverre heeft de peer review bijgedragen aan de kwaliteitsborging van praktijkvoering van de geënquêteerde: 3,33

Conclusie

In de conclusie van het onderzoeksrapport staat vermeld dat de peer review een toekomst verdient. Voor mediators die nieuw in het register zijn geregistreerd kan aansluiting worden gezocht bij de huidige vorm van de peer review. Echter, voor hen die al een keer zijn gereviewd kan worden gedacht aan een peer review 2.0. De komende periode buigt men zicht over de invulling daarvan.

Rapport

Alle resultaten kunt u in het volledige rapport lezen. Het rapport en een samenvatting kunt u hieronder downloaden:

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.