Top menu

Hoofdzaken Rondetafelbijeenkomst wetsvoorstel mediation (29 juni)

Op 29 juni jongstleden vond de Rondetafelbijeenkomst plaats bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van de start van de behandeling  van de wetsvoorstellen Mediation als regeringsvoorstellen. Aanwezig waren ongeveer 25 vertegenwoordigers van de MfN en mediatorsverenigingen, rechterlijke macht, orde van advocaten, raden voor de rechtspraak en rechtsbijstand, wetenschap en anderen. De verantwoordelijke mensen van Veiligheid en Justitie hadden enkele voor hen wezenlijke thema’s gekozen en stellingen voorbereid die deels als plenaire peiling, deels door groepsdiscussie werden behandeld.

Hoofdzaken bijeenkomst

Wij hebben nog geen verslag van het ministerie ontvangen, maar wij willen u toch alvast informeren over de hoofdzaken van de bijeenkomst.

Bij de peiling over de eerste stellingen bleek dat een grote meerderheid de voordelen van de wet voor het stimuleren van mediation ruimschoots vond opwegen tegen mogelijke bezwaren. Wij (MfN en verenigingen) hebben vooral bij het tweede onderdeel enkele voor ons wezenlijke punten naar voren kunnen brengen, onder meer de waarschuwing tegen een al te beperkte instroom in het wettelijk register. Nogmaals is gepleit voor het aansluiten bij  de bestaande kennis en organisatie in het Mediationveld (met name bij MfN/SKM). Wij (maar ook anderen) hebben naar voren gebracht dat de wet een duidelijke plaats moet blijven bieden aan niet-wettelijke mediators, onder meer door in de definitie van de mediationovereenkomst niet exclusief naar de wettelijke registermediator te verwijzen. Onder deze voorwaarden kan de wet overwegend positief werken op de inzet van mediation en kunnen kosten en efficiency van het register op het huidige niveau blijven. Ook is de suggestie gedaan om de titel registermediator niet exclusief te maken voor de wettelijke registermediator maar daarvoor een andere titel te kiezen, bijvoorbeeld beëdigd mediator.

Bij het derde onderdeel is gediscussieerd over de voorgestelde snelle toegang tot de rechter door de mediator. Die mogelijkheid kon – behoudens enkele wensen voor wetstechnische verbeteringen – op veel draagvlak rekenen.

Een integrale uitwisseling van standpunten was niet de opzet van deze bijeenkomst. MfN en anderen krijgen – naar verwachting later deze zomer – nog de gelegenheid om de volledige standpunten naar voren te brengen in een – waarschijnlijk korte, digitale – consultatieronde. Uiteraard zullen wij daarvan goed gebruik gaan maken.

Binnenkort wordt de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geïntegreerd in een nieuwe website van het MfN-register. Informatie over onderzoeksgegevens op het gebied van mediation, mediationwetgeving en de leerstoel mediation vindt u nog op deze website. Voor informatie over het MfN-register verwijzen wij u graag naar de huidige website van het MfN-register: www.mfnregister.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.