Top menu

Parallelprogramma Mediationcongres 2016

EERSTE RONDE

[vFAS]
1.1. Scheiden doe je samen, scheiden is teamwork!

Voor een zorgvuldige begeleiding van toekomstige ex-partners en hun kinderen, zowel buiten als in de rechtszaal, bestaan verschillende methoden: overleg met advocaten, mediation, collaborative divorce en bijzondere curator. Wat zijn de kenmerken en welke expertises zijn nodig? Wanneer adviseer je als professional de ene of de andere methode? Welke rol vervul je als mediator in de verschillende overlegstructuren?

Dianne Kroezen, Voorzitter vFAS
Christan Zantboer, Voorzitter Vereniging van Collaborative  Professionals

[NIP]
1.2 Mediation en migranten: transculturele hulpverlening

Transculturele bemiddeling vraagt een interdisciplinaire benadering: een mix van concepten en theorieën op het gebied van communicatie, psychologie, antropologie, taalkunde en cultuur. Hoe kun je leren om (pro-actief) vanuit andere perspectieven te denken en te werk te gaan, buiten je eigen kaders te treden en vanuit verbinding met de ander professioneel te handelen? Hoe werk je aan professionele ontwikkeling binnen een complexe internationale en interculturele context? Handvatten om in de mediationpraktijk om te gaan met diversiteit en cultuurgebonden problematiek. Met aandacht voor diverse aspecten als zelfbewustzijn, multiculturele perspectieven en cultural framework.

Irma Dalinghaus en Serjik Safarlou, beiden systeemtherapeut Avicenna NL

[ NMv ]
1.3 Over oplossingen die fiscaal ontsporen en de rol van de mediator

Wanneer en hoe breng je als mediator fiscaliteit onder de aandacht? Afspraken die aan de mediationtafel evenwichtig leken, kunnen bij de uitvoering ervan financieel volledig anders uitpakken als gevolg van fiscale regels. Vaak heeft de één dan een fiscaal voordeel en de ander een nadeel. Als blijkt dat de (vaak moeizaam) gekozen oplossingsrichting fiscaal niet werkt of niet optimaal is, ontstaat opnieuw ‘gedoe’ met het risico van terugval in de oorspronkelijke conflictposities. Hoe zorg je ervoor dat er op het goede moment fiscale bellen gaan rinkelen zonder volledige fiscale adviezen te geven? Je bent immers geen fiscalist… Praktijkvoorbeelden van echtscheidingen, arbeidszaken, nalatenschapskwesties en zakelijke conflicten. Aan iedere mediation zitten fiscale aspecten; leuker wordt het niet, wel beter!

Arie Nennie, Mediator en partner Tax2Solve
Erik Smink, Partner Smink Kok Lentink Accountants en Belastingadviseurs  

[NVvMA]
1.4 Juridische aspecten van mediations: kennismaking voor de niet-jurist

De-juridisering vormt de basis van mediation. Toch kom je als mediator juridische kwesties tegen op je professionele pad. Ook als je geen meester in de rechten bent. Wat te denken van de juridische aspecten van mediation- en vaststellingsovereenkomsten? Wat moet, wat mag? En hoe kleur je de grijze gebieden in? Over stuiting verjaring, finale kwijting, geheimhouding en verschoningsrecht, en veel meer. Een informatieve rondleiding over de juridische akkers van het mediationlandschap.

Aai Schaberg, Advocaat en mediator Schaberg Advocatuur & Mediation 

[VMN]
1.5 Bruggen slaan tussen ouders en kinderen

Het belang van onze kinderen staat voorop”, zeggen vrijwel alle scheidende ouders. Om dat belang vervolgens volkomen uit het oog te verliezen in hun onderlinge strijd om de verdeling van de schoolvakanties. Als scheidingsmediator wil je de kinderen graag een eigen plek geven in het mediationproces. Maar hoe doe je dat, je bent immers geen kinderpsycholoog? In deze workshop worden praktijkvoorbeelden en concrete mogelijkheden aangereikt die de mediator kunnen helpen om in de (scheidings)mediationpraktijk een brug te slaan tussen ouders en kinderen. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe doe je dat op een manier die bij jou en jouw praktijk past? Welke problemen los je hiermee op tijdens het scheidingsproces? Welke positieve invloed heeft dit op het opstellen en uitvoeren van het ouderschapsplan?

Pauline Schonewille, Family mediator en KIES-coach, Familie-Zaken (praktijk voor family mediation & familierecht)

[VMO]
1.6 Mediation bij overheidsorganisaties: leren van pioniers!

Onder de vlag van het project enmediation zijn overheidsorganisaties aan de slag gegaan met het implementeren van mediation binnen hun organisatie. Een perspectiefrijke route aangezien de rol van de overheid in de huidige context van participatiemaatschappij immers sterk aan het veranderen is. Een dienstverlenende overheid moet haar inwoners en haar ambtenaren kunnen stimuleren en motiveren om samen tot oplossingen voor (dreigende) conflicten te komen. Mediation is één van de beschikbare middelen daarvoor, en: wetgeving inzake Mediation is aanstaande. Wat zijn de ervaringen van de overheidspioniers, wat zijn de dilemma’s en wat is de actuele stand van zaken? Toelichting aan de hand van aansprekende casuïstiek.

Marjon Kanne, Onderzoeker Lectoraat Juridische Consequenties Privatisering Overheidstaken, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ad Kil, Hoogleraar Research Didactiek Nyenrode Business Universiteit

1.7 Constructief Contracteren in de zakelijke (mediation)praktijk

Deze workshop is inmiddels vol. U kunt zich helaas niet meer inschrijven!

In deze workshop word je uitgedaagd om samen te onderzoeken wat constructief (bewust c.q. duurzaam) contracteren betekent. Je maakt kennis met het principe om primair vanuit kernwaarden afspraken te maken in plaats vanuit risicobeheersing. Dat leidt tot bestendige samenwerkingen. En hoe werkt het bij het beëindigen van relaties? Constructief contracteren is niet weg te denken in de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het is evengoed onontgonnen gebied. Mediators, advocaten, juristen in de zakelijke praktijk: wie doet er mee?

Caroline Kloppers, MfN-registermediator BosnakBender
Susanne de Neeve, MfN-registermediator en advocaat  Immix Advocaten | Mediators

1.8 Mediation van DAS: bruggen in plaats van barrières

Met DAS kom je verder”, is de slogan van DAS, één van de grootste juridische rechtsbijstandverleners van Nederland. Als het echt moet doet DAS dit met juridisch advies, maar veel liever ziet DAS dat partijen er in goed overleg samen uitkomen. Mediation is daarom een vast onderdeel van de dienstverlening geworden. Jaarlijks neemt het aantal zaken waarbij mediation wordt ingezet toe. Bij DAS werken op dit moment 14 MfN geregistreerde mediators. Tijdens de workshop delen zij hun ervaringen en gaan ze in op vragen als: wanneer wordt mediation ingezet? Past mediation in alle zaken die DAS voor haar cliënten behandelt? Mediation als onderdeel van de rechtsbijstandverzekering, is dat mogelijk? Hoe zien de mediators van DAS de toekomst? Hoe kan DAS bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van mediation?

Lyke Seriese en Christa Verploeg, beiden mediators DAS

Gespreksleider: Ruben Maes

1.9 Het Nationale Gesprek, maatschappelijk initiatief: mediator aan zet

Vanuit de overtuiging dat een goed gesprek verbindt, hebben mediators het initiatief genomen tot Het Nationale Gesprek. In een samenleving die uiteenvalt in vijandelijk tegenover elkaar staande inkomensgroepen, etnische achtergronden, huidskleuren en politieke oriëntaties is verbinding van wezenlijk belang voor de sociale cohesie. Het Nationale Gesprek beoogt mensen met elkaar te verbinden die elkaar normalerwijs niet snel ontmoeten maar wel beelden en oordelen hebben over elkaar. Een goed gesprek, los van inspraak- en participatietrajecten, met een actieve rol voor burgemeesters, verbinders van professie. Wat zijn de eerste ervaringen van de acht  gemeenten in de pilot? Wat zijn de resultaten? En wat kun je als mediator doen om in je eigen gemeente een goed gesprek op gang te brengen? Hoe pak je dat aan? Op naar een goed gesprek in heel veel gemeenten!

Met medewerking van alle leden van de initiatiefgroep mediators Het Nationale Gesprek:

Anne Abbenes (Haarlem),  Frank Claessens (Bergen op Zoom), Marcel Douma (Zwolle), Wanda Everts (Zwolle), Hélène de Haart (Rotterdam), Piet Jeuken (Helmond), Henk Letschert (Gouda), Hein Westerouen van Meeteren (Amsterdam) en Steven de Winter (Greonterp)

TWEEDE RONDE

[vFAS]
2.1 Mediaton met stiefgezinnen

Het vormen van een stabiel samengesteld gezin is niet eenvoudig. Wat zijn de meest voorkomende hobbels en valkuilen voor een stiefgezin? Welke typen stiefgezinnen zijn er en hoe kun je als mediator de-escaleren in zo’n gezin? Werken met het Stiefouderschapsplan biedt handvatten om ouders, stiefouders en stiefkinderen te begeleiden in de zoektocht naar concrete oplossingen. Leer van de tips en trucs uit de praktijk van Stiefplan-Coaches.

Corrie Haverkort, filosoof, specialisatie wijsgerige ethiek / hedendaagse gezinstransities, auteur, spreker, opleider Stiefplan-coach
Marlijn Kooistra-Popelier, MfN-registermediator Popelier opleiding en begeleiding

[NIP]
2.2 (Cultuur)sensitieve bruggen? Gelijk oversteken! Let wel op de borden

Deze workshop is inmiddels vol. U kunt zich helaas niet meer inschrijven!

Wanneer is cultuur een relevante factor in mediation, bemiddeling, en hoe kun je hiermee rekening mee houden? Wanneer partijen door één deur lopen, terwijl er in de woestijn geen deuren te vinden zijn? Wanneer er ‘door de bomen het bos niet te zien is’, terwijl er op de vlakte geen bomen te bespeuren zijn? Of wanneer de sterren je de weg wijzen en de weersvoorspelling geven, maar het voortdurend grijs en bewolkt is? Leer aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je in mediation rekening kunt houden met de invloed van cultuur én met sensitiviteit.

Fernando Miguel Fernández, Psycholoog FMF Psycholoog
Emilia Hernández Pedrero, Sociaal makelaar DOENJA Dienstverlening, buurtbemiddelaar voor de gemeente Utrecht

[NMv]
2.3 Samen: sta sterk & meer werk!

De markt heeft enorme potentie; hoe boren we die aan? Concurrentie onder mediators is groot; hoe versterken we onze concurrentiepositie? Door samen te werken! Maar hoe doen we dat? Zijn we als mediators in staat ook onderling bruggen te slaan?
Op zoek naar de do’s en don’ts van samenwerken met andere mediators en met andere disciplines en sectoren. Wat zijn de praktische, juridische en morele implicaties? Ook delen we onze eigen visie en ervaringen, vanuit de NMv en als zelfstandige mediators die bewust de samenwerking opzoeken en veelvuldig co-mediaten. Kortom: een workshop waarin we onze ervaringen delen én een actieve verkenning van samenwerking en concurrentie onder mediators. Doe mee, deel je eigen ervaringen en ontmoet en inspireer elkaar tot meer en beter samenwerken!

Tabitha van den Berg, Mediator Mediation Amsterdam
Eline van Tijn, Mediator Mr Eline van Tijn

NVvMA
2.4 Wet werk en zekerheid: nieuw ontslagrecht, wat nu? / update

Na de succesvolle bijeenkomst van vorig jaar een update met betrekking tot de belangrijkste aspecten van de WWZ speciaal voor de mediator: wat moet je als mediator weten van de WWZ? Actualiteiten met betrekking tot de recente wijzigingen in het ontslagrecht en de eerste ervaringen vanuit de rechtspraak en de praktijk. Waar loop je tegen aan en hoe ga je daar het beste mee om?

Caroline van der Zwet, Advocaat en mediator Milestone Advocaten (bestuurslid van de NVvMA)

[VMN]
2.5 Nalatenschapsmediation en het familiebedrijf

Mediation is een waardevolle methode om tot evenwichtige afspraken te komen bij de afwikkeling van nalatenschappen. Families hebben veel behoefte aan een relationele en communicatieve inbedding van de zakelijke en juridische aspecten die samenhangen met de afhandeling van een erfenis. Als de nalatenschap een familiebedrijf omvat, is de behoefte aan professionele procesbegeleiding, communicatie en het creëren van vertrouwen des te groter. Een uitdagende taak voor de mediator! Hoe werk je als mediator samen met een notaris? En hoe kun je nalatenschapsmediation preventief inzetten bij het opmaken van een testament?

Fred Schonewille, Partner Schonewille & Schonewille Legal Mediation

[VMO]
2.6 De gerechtsdeurwaarder als doorverwijzer

De (incasso)praktijk van de gerechtsdeurwaarder kent een grote verscheidenheid aan zakelijke of financiële conflicten. Hierin is de gang naar de rechter de regel, verwijzing naar mediation de uitzondering. Het wetsontwerp Wet Bevordering Mediation bepleit de invoering van een moment van expliciete verwijzing van partijen naar mediation vóór aanvang van een juridische procedure. Door alle rechtshulpverleners, waaronder dus de gerechtsdeurwaarder. Dit biedt commerciële kansen voor de mediator. Maar biedt ook kansen voor schuldeisers die invulling willen geven aan hun streven naar Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI) én voor proactieve schuldenaren die hun financiën op orde willen brengen. Met meer regie en minder kosten. Een verkenning: wat is er voor nodig om de gerechtsdeurwaarders tot een doorverwijzer te maken?

Marco de Graaff, MfN-registermediator Snelderwaard Gerechtsdeurwaarders
Frans Spekreijse, MfN-registermediator en voorzitter VMO

2.7 Geweldloze Communicatie

Praktische kennismaking met de principes van Geweldloze Communicatie (GC) en met de toepassing daarvan in mediations. Leer over de taal van mededogen: een taal om machtsstrijd te overstijgen en een brug te slaan naar samenwerking en vertrouwen. Herformuleren en vertalen: van oordelen naar heldere behoeften. Een interventietechniek die nieuwe handelingsperspectieven biedt daar waar aanvallend of defensief gedrag de communicatie blokkeert. Een verzoek is geen eis,  een waarneming geen beschuldiging.

Judith Bos, MfN-registermediator Accent Mediation

2.8 Herstelbemiddeling bij seksueel misbruik en andere traumagerelateerde problematiek 

Drieluik Herstelbemiddeling biedt aan slachtoffers van seksueel kindermisbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk en aan kerkelijk verantwoordelijken de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen over het misbruik en de levenslange gevolgen. Erkenning blijkt een essentiële stap naar heling; er blijkt ruimte voor herstel van geschonden vertrouwen. Welke methodiek wordt toegepast? Wat is de werkwijze en rol van de bemiddelaar? Onder welke voorwaarden is herstelbemiddeling inzetbaar? Aandacht voor aspecten als genoegdoening, ontbreken van aangifte en/of bewijsmateriaal, vertegenwoordigers die herstel aangaan namens plegers. Verkenning van de mogelijkheden deze aanpak ook toe te passen bij andere trauma-gerelateerde problematiek, zoals pesten, discriminatie, agressie en geweld, medische missers. Praktijkvoorbeelden, resultaten en het verhaal van een ervaringsdeskundige en een vertrouwenspersoon.

Carla Goosen, mediator Stichting Triptiek, seksuoloog/psychotraumatherapeut
Stien Grob, ervaringsdeskundige
Maud Kips, jurist/vertrouwenspersoon VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik

2.9 Peer Review MfN-register: onderhoudseis of onderhoudsbeurt? De onderzoeksresultaten

Driejaarlijkse deelname aan een Peer Review is één van de onderhoudseisen voor de MfN-registermediator. Na circa 4 jaar en 2.000 uitgevoerde reviews is het tijd voor een evaluatie van dit kwaliteitsinstrument. Hoe werkt dit kwaliteitsinstrument? Wat zijn de effecten op de beoogde borging en verbetering van kwaliteit? De thermometer in de praktijkvoering van de registermediator. Presentatie van de onderzoeksresultaten (congresprimeur!) door de uitvoerder van het kwaliteitssysteem en de onderzoeker.

Judith Emaus, (waarnemend) directeur, manager Stichting Kwaliteit Mediators, Mediatorsfederatie Nederland
Marc Simon Thomas, postdoctoraal onderzoeker en plaatsvervangend directeur Montaigne Centrum

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.